ПОВЕЧЕ ХОРА | ПО-АКТИВНИ | ПО-ЧЕСТО

Със завършването на курса във Фитнес Академия България имате големи възможности за бъдеща професионална реализация в областта на фитнес индустрията във всички държави от Европейския съюз, както и в останалата част от света.

Можете да работите във всички страни, членки на ЕС, разполагайки с необходимите компетенции и признатите в ЕС сертификати.

  Налични курсове

    Курсът е предназначен за широк кръг от професионалисти като фитнес инструктори, персонални треньори, спортни треньори и физиотерапевти.

  Програмата въвежда практика, основана на доказателства, както и методи за всички основни области на превенцията срещу наранявания и спортна рехабилитация, като интегрира най-добрите практики на спортната медицина и спортните резултати.

  Тя осигурява отлична комбинация от възстановяване на перфектната кинетична верига, подвижността на ставите, стабилността, специфична функционална силова тренировка, плиометрията и техники на скоростта за оптимална производителност.

  Участниците ще анализират дисфункция на ставите и биомеханиката на спортните движения. Те ще се научат и да извършват движения по нов начин и ще разберат важността на корективното заздравяване и стабилизирането на спортните постижения при работа с тазобедрената става, коляното, рамото, тялото и оптималната производителност. Това е, което ще спомогне за ускоряване на възстановителния процес, ще развие функционална сила и ще максимизира експлозивната сила.


  Целта на обучението в курса за фитнес инструктор е да даде знания на курсистите в следните области: 
  - Структурата на индивидуалната фитнес програма, която включва загряване, основна дейност, охлаждане;изработване на индивидуална фитнес програма; необходимите умения за ефективен и квалифициран фитнес инструктор;
  - Националните правни отговорности на фитнес инструктора 
  - Установяване на състоянието на клиентите по отношение на събирането на информация 
  - Идентифициране и планиране на евентуалните необходими изменения (алтернативи/адаптации)
  - Проверка на здравето и безопасността, отнасяща се до околната среда на упражненията
  - Адекватен отговор при нужда от спешна медицинска помощ 
  - Осигуряване на подходящ план за фитнес сесиите
  - Значение на събирането на информация преди началото на сесията по отношение на участниците и техните нужди
  - Етичния кодекс за здраве и фитнес на EHFA или националните стандарти и насоки, с позоваване на компетентност, конфиденциалност, безопасност
  - Даване на обратна информация на участниците по отношение на тяхното изпълнение 
  - Събиране на информация от участниците за подобряване на личната производителност 
  - Използване на подходящи въпроси за получаване на съответната информация 
  - Оценка на собственото представяне спрямо критериите за наблюдение 
  - Осигуряване на участниците безопасното напускане на фитнес средата 
  - Правилно подлеждане на оборудването за бъдеща употреба 
  - Оставянето на средата в безопасно състояние за бъдеща употреба 
  - Информиране или договаряне с участниците за времето, мястото и съдържанието на допълнителни сесии
  - Значението на физиологичните промени, настъпващи в организма и как да се напредва с упражневнията в продължение на период от време 
  - Принципи на тренировка като например специфичност, прогресивно натоварване, обратимост и т.н.
  - и др.

  Ролята на персоналния треньор включва проектирането, изпълнението и оценката на упражнения/ физически програми за индивидуални клиенти чрез събиране и анализиране на информация за тях, за да се гарантира ефективността на личните тренировъчни програми. Персоналният треньор също трябва активно да насърчава потенциалните клиенти / членове да участват и да се придържат към редовните упражнения / програми за физическа активност, като използва подходящи мотивационни стратегии, за да се постигне това.
  Персоналният треньор трябва да бъде в състояние да:
  1. Събира информация, свързана с индивидуални клиенти;
  2. Извършва оценки на фитнеса, за да се установи фитнеса и нивото на умения на клиента;
  3. Анализира информация, свързана с индивидуални клиенти;
  4. Идентифицира и съгласува къси, средни и дългосрочни цели за осигуряване на
  ефективността на тренировъчните програми;
  5. Предоставя набор от програми за упражнения в съответствие с нуждите на клиентите чрез прилагане на принципите на програмиране на упражненията;
  6. Направи най-доброто използване на средата, в която клиентите се упражняват;
  7. Осигурява на клиентите точна информация за принципите на хранене и контрол на теглото;
  8. Разработва и прилага стратегии за мотивиране на клиентите да се присъединят и да се придържат към тренировъчна програма;
  9. Предлага добро обслужване на клиентите и да бъде положителен пример за подражание по всяко време и да поддържа актуални знанията си с развитието на индустрията;
  10. Насърчава здравословни дейности и свързаните с тях стратегии за ежедневния живот на клиентите / членовете;
  11. Взема съответните решения, свързани с клиентите и техните програми / цели и при необходимостда се отнася към на клиента по подходящ професионален начин;
  12. Работи в рамките на параметрите на професията си, да признава стандартите и
  професионалните ограничения, които те предоставят и които се отнасят до съответните членове на персонала за ръководство и подкрепа.

  Целта на обучението в курса за фитнес инструктор е да даде знания на курсистите в следните области:
  - Структурата на индивидуалната фитнес програма, която включва загряване, основна дейност, охлаждане;изработване на индивидуална фитнес програма; необходимите умения за ефективен и квалифициран фитнес инструктор;

  - Националните правни отговорности на фитнес инструктора
  - Установяване на състоянието на клиентите по отношение на събирането на информация
  - Идентифициране и планиране на евентуалните необходими изменения (алтернативи/адаптации)
  - Проверка на здравето и безопасността, отнасяща се до околната среда на упражненията
  - Адекватен отговор при нужда от спешна медицинска помощ
  - Осигуряване на подходящ план за фитнес сесиите

  - Значение на събирането на информация преди началото на сесията по отношение на участниците и техните нужди

  - Етичния кодекс за здраве и фитнес на EHFA или националните стандарти и насоки, с позоваване на компетентност, конфиденциалност, безопасност

  - Даване на обратна информация на участниците по отношение на тяхното изпълнение
  - Събиране на информация от участниците за подобряване на личната производителност
  - Използване на подходящи въпроси за получаване на съответната информация
  - Оценка на собственото представяне спрямо критериите за наблюдение
  - Осигуряване на участниците безопасното напускане на фитнес средата
  - Правилно подлеждане на оборудването за бъдеща употреба
  - Оставянето на средата в безопасно състояние за бъдеща употреба
  - Информиране или договаряне с участниците за времето, мястото и съдържанието на допълнителни сесии

  - Значението на физиологичните промени, настъпващи в организма и как да се
  напредва с упражневнията в продължение на период от време
  - Принципи на тренировка като например специфичност, прогресивно натоварване,
  обратимост и т.н.

  - и др.

  Представяне по теми

  Цел на обучението:
  • Да разшири теоретичните знания и практическите умения на професионалистите в областта на здравните грижи и фитнеса
  • Да подобри техните способности в обучение на групови и/или индивидуални фитнес занимания на стабилно и ефективно равнище
  • Да разшири физическата активност и здравословния начин на живот сред всички граждани
  • Да осигури мобилността на професионалистите във фитнеса в други европейски страни

  A personal trainer's role includes designing, implementing and evaluating exercise/physical activity programmes for a range of individual clients by collecting and analyzing client information to ensure the effectiveness of personal exercise programmes. A personal trainer should also actively encourage potential clients/members to participate in and adhere to regular exercise/physical activity programmes, employing appropriate motivational strategies to achieve this.
  The personal trainer should be able to:
  1. Collect information relating to individual clients
  2. Carry out fitness assessments to establish client fitness and skill level
  3. Analyze information relating to individual clients
  4. Identify, agree and review short, medium and long term goals to ensure the
  effectiveness of exercise programmes
  5. Provide a range of exercise programmes in accordance with the needs of the clients by applying principles of exercise programming
  6. Make best use of the environment in which clients are exercising
  7. Provide clients with accurate information on the principles of nutrition and weight management
  8. Develop and applying strategies to motivate clients to join and adhere to an exercise programme
  9. Deliver good customer service and be a positive role model at all times and keep up to date with industry developments
  10. Promote healthy activities and related strategies for daily living to clients/members
  11. Make the appropriate decisions relating to clients and their programmes/goals and, where required, refer the client to a more appropriate professional
  12. Work within the parameters given at Level 3, recognizing the standards and
  professional limitations that this provides, referring to appropriate members of staff for guidance and support.